pic1 pic2 pic3

Hooldusteenus

   

Tehnohoolduse  eesmärk on tagada tehniliste süsteemide, seadmete ja konstruktsioonide

eesmärgipärane toimimine. Kasutajate jaoks on kõige olulisem ja tajutavam osa ruumide sisekliima, samuti liigse energiatarbimise välistamine.

Tehnohoolduse komplekstegevused sisaldavad tegevusi kinnisvaraobjekti füüsilise säilimise tagamiseks. Need on tegevused selleks, et ehitiste (hooned ja rajatised) tarindid ja tehnosüsteemid vastaksid õigusaktides ning projektdokumentides esitatud nõuetele.

   

Eriti oluline on  hoone ohutus, et tagada jätkuvalt kasutajate ohutus nii hoone püsivuse, tuleohutuse kui tervisekaitse seisukohalt.

Tehnohoolduse korraldamise aluseks on hooldusjuhendid, mille olemasolule pöörame suurt tähelepanu. Paljud garantiid ja kindlustustingimused lähtuvad samas eeldusest, et vara omanik teeb hooldust kõikides positsioonides hooldusjuhenditest lähtuvalt.

Hooldusjuhendite baasil koostame professionaalselt mõistliku hoolduskava, mis sisaldab  tegevusplaani süsteemse ja nõuetele vastava hoolduse teostamiseks. Hoolduskava  sisaldab ennetavaid hooldustegevusi ja nende sagedust.

Omaniku otsused määravad ära korrashoiu tegevused ja korrashoiu korraldajatele antavad volitused.

Hoolduskava koostamisel  kasutame valdavalt standardis EVS 807:2010 toodud tegevuste liigitust:

  • Krundi rajatiste tehnohooldus, mille koostisosaks on teekatete, piirdeaedade, väikehoonete, jäätmehoidlate, basseinide ja eritarinditeülevaatus, mille alusel koostame omanikele kooskõlastamiseks vajalike remonditööde kava
  • Ehitise põhitarindite tehnohooldus, mille käigus vaatame üle ja selgitame välja vundamentide, kande-ja piirdetarindite, katuste, fassaadide, akende ja välisuste ning korstnate seisundi
  • Hoone siseruumide tarindite tehnohooldus. Kontrollime pinnakatete, põrandate, vaheseinte, lagede, avatäidete ja küttekollete seisundit
  • Hoone keskkonnatehnika süsteemide tehnohooldus, milline sisaldab küttesüsteemi, veevarustuse, kanalisatsiooni, ventilatsioonisüsteemi ja kliimaseadmete toimimise jälgimist ning reguleerimist. Samuti juhime vajadusel tähelepanu liigsele energiatarbimisele ja teeme ettepanekud energiasäästu meetmeteks 
  • Gaasipaigaldise tehnohooldus, mille käigus kontrollime statsionaarselt paigaldatud gaasitorustiku ja seadmete seisundit ja ohutust
  • Elektripaigaldise tehnohooldus, milline sisaldab tegevusi elektripaigaldise talitluses hoidmiseks käidukava ja käidukorraldaja juhendite alusel